top of page

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น (CCCL FILM GRANTS)

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในโครงการของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia) และผู้บริจาคทุนสนับสนุนโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนและคนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในการผลิตหนังสั้นสะท้อนเรื่องราวผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสียง และสร้างความตระหนักรู้ต่อวิกฤตโลกรวนโดยใช้สื่อภาพยนตร์ในการนำเสนอ ทุนนี้เหมาะสำหรับบุคคลทุกช่วงอายุที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

สนับสนุนโดย

Suedostasien_EN_RGB.png
Logo_H2.1_Th.png
Grants_011.jpeg

สมัครรับทุน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นที่นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ทั้งนี้โปรเจกต์ภาพยนตร์เมื่อผลิตแล้วเสร็จ จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที และต้องผลิตเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

CCCL จะคัดเลือกอย่างน้อย 10 โปรเจกต์จากผู้สมัครในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างน้อย 25,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ระหว่างการผลิตภาพยนตร์ ทาง CCCL จะให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาภาพยนตร์

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เทศกาลจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครโครงการ CCCL Film Grants ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หรือเวียดนาม รวมถึงสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลที่อาจไม่มีสัญชาติ

 2. ผู้ที่กรอกใบสมัครจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์หรือผู้กำกับภาพยนตร์

 3. ไม่จำกัดอายุ

 4. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีผลงานภาพยนตร์มาก่อน

 5. ​ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยเทศกาล หากไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องแจ้งเทศกาลให้ทราบก่อนล่วงหน้า​

ค่าสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ตัวอย่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยแล้ง, ไฟป่าและมลพิษทางอากาศ, การจัดการน้ำในชุมชน, ปัญหาทางการเกษตร, ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น, วิกฤตขาดแคลนอาหาร, ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ป่า, การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอันเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง, พลังงานทดแทน, Nature-based Solution, โรควิตกกังวลจากความเครียดที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ, และ การขับเคลื่อนประเด็นโดยเยาวชน ผู้หญิง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. Logline และเรื่องย่อภาพยนตร์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)

 2. ทรีตเมนต์ (Treatment) หรือรายละเอียดเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องโดยแบ่งเป็นฉาก

 3. Key art หรือ ภาพประกอบโปรเจกต์ภาพยนตร์ 1 ภาพที่สะท้อนรูปแบบและแนวทางของภาพยนตร์ สามารถเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดที่ผู้สมัครสร้างขึ้นเอง 

 4. Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้กำกับ ผู้สมัครจะต้องอธิบายว่าโครงการภาพยนตร์สั้นของผู้สมัครเกี่ยวข้องกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทำไมผู้สมัครถึงสนใจที่จะเล่าเรื่องนี้

 5. ประวัติผู้กำกับและ/หรือโปรดิวเซอร์

 6. ตัวอย่างผลงานหนังสั้นหรือสื่อสร้างสรรค์ที่เคยทำ

 

2) กรอกแบบฟอร์มที่ Google Forms

3) ผู้สมัครสามารถส่งโปรเจกต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

Grants_010.JPG

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล

15 สิงหาคม 2566

ระยะเวลาการผลิตผลงาน

สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

25 สิงหาคม        ส่งบทภาพยนตร์ร่างแรก

31 สิงหาคม        รับทุนครั้งที่ 1

4-15 กันยายน    กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและภาพยนตร์ (วันและเวลาของกิจกรรมสำหรับแต่ละทีมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

27 ตุลาคม          ส่งหนังสั้นร่างแรก

31 ตุลาคม          รับทุนครั้งที่ 2

30 พฤศจิกายน   ส่งหนังสั้นเวอร์ชั่นสมบูรณ์

เงื่อนไขโครงการ

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา

 2. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณามากกว่า 1 โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ทุนโครงการแก่ผู้สมัครเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

 3. ทุนสนับสนุนจะแบ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 รอบ โดย 70% ของทุนจะจ่ายให้ผู้ผลิตในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมหรือหลังจากที่บทภาพยนตร์หรือโครงเรื่องสารคดีร่างแรกเสร็จสมบูรณ์ ส่วนอีก 30% จะจ่ายให้ผู้ผลิตในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหรือหลังจากหนังสั้นร่างแรกเสร็จสมบูรณ์

 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผลิตภาพยนตร์และส่งให้เทศกาลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 5. ผลงานภาพยนตร์จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 นาทีแต่ไม่เกิน 15 นาที

 6. ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 7. ผลงานภาพยนตร์สั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ โดยผู้ผลิตอนุญาตและยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้และเผยแพร่ผลงานดังกล่าวในกิจกรรมของเทศกาลและพันธมิตรของเทศกาล รวมถึงแพลตฟอร์ม CCCL Library และโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานในช่องทางออนไลน์ ผู้ผลิตสามารถตกลงกับทางเทศกาลเกี่ยวกับช่วงเวลาการเผยแพร่หนังสั้น

 8. ผู้ผลิตจะต้องขึ้นโลโก้ CCCL ในผลงานภาพยนตร์

 9. เทศกาลจะให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ

 10. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมและการให้ทุนสนับสนุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Grants_012.jpeg

คำถามที่พบบ่อย

1) CCCL Film Grant คืออะไร แตกต่างจากการประกวดภาพยนตร์สั้น (Film Competition) อย่างไร

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น (CCCL Film Grants) เป็นทุนที่เปิดให้ผู้ที่สนใจส่งโครงการเข้ารับการพิจารณารับทุนผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสูงสุด 30,000 บาท ส่วนการประกวดภาพยนตร์สั้นของเทศกาล จะเป็นการเปิดรับภาพยนตร์สั้นที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าพิจารณาเพื่อจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีของเทศกาล CCCL และชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยเทศกาลจะเปิดรับสมัครภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดวันที่ 1 สิงหาคม 2566

2) หากโครงการภาพยนตร์ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว จะสามารถส่งภาพยนตร์เข้าประกวดได้อีกหรือไม่

ภาพยนตร์ที่ผลิตภายใต้ CCCL Film Grants จะได้รับพิจารณาเข้าแข่งขันประกวดภาพยนตร์ทันที ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งภาพยนตร์เข้าประกวดอีก อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาจไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อฉายในเทศกาล การพิจารณาภาพยนตร์ในโครงการให้ทุนสนับสนุน (CCCL Film Grants) กับการประกวดภาพยนตร์ (Film Competition) ใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินและทีมคัดเลือกต่างกัน 

 

3) ฉันไม่มีประสบการณ์หรือผลงานภาพยนตร์มาก่อน จะทำให้โอกาสในการได้ทุนน้อยลงหรือไม่

หากผู้สมัครไม่เคยมีประสบการณ์การทำภาพยนตร์มาก่อนหรือไม่มีผลงานภาพยนตร์ อาจจะส่งผลต่อการพิจารณา ทว่าไม่มีประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะไม่สามารถเขียนเรื่องที่น่าสนใจได้ แม้ว่าเทศกาลจะพิจารณาจากผลงานเก่าของผู้สมัคร เทศกาลยังคงให้ความสำคัญกับเนื้อหาของโครงการเป็นอันดับแรก หากเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้สมัครส่งมามีความแปลกใหม่ น่าสนใจมาก ผู้สมัครก็มีสิทธิ์ที่ได้รับทุนสนับสนุน

 

4) สามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการหรือไม่

ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณามากกว่า 1 โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ทุนโครงการแก่ผู้สมัครเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

 

5) ถ้าโครงการของฉันไม่ได้รับรับทุนสนับสนุนจากเทศกาล นั่นหมายความว่าเทศกาลไม่สนใจโครงการภาพยนตร์ของฉันใช่หรือไม่

ไม่ใช่ ทางเทศกาลมีทุนสนับสนุนอย่างจำกัด จึงไม่สามารถให้ทุนกับทุกโครงการที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาได้ทั้งหมด

bottom of page