top of page

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น (CCCL FILM GRANTS)

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในโครงการของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลกและผู้บริจาคอิสระ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนและคนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในการผลิตหนังสั้นสะท้อนเรื่องราวผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างความตระหนักรู้ต่อวิกฤตโลกรวนโดยใช้สื่อภาพยนตร์ในการนำเสนอ ทุนนี้เปิดรับผู้สมัครทุกช่วงอายุที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อวิดีโอหรือภาพยนตร์

Grants_011.jpeg

สมัครรับทุน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นที่นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ทั้งนี้โปรเจกต์ภาพยนตร์เมื่อผลิตแล้วเสร็จ จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที และต้องผลิตเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

 

CCCL จะคัดเลือกอย่างน้อย 6 โปรเจกต์จากผู้สมัครในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างน้อย 25,000 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 บาท นอกจากนี้ระหว่างการผลิตภาพยนตร์ ทาง CCCL จะให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาภาพยนตร์

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เทศกาลจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครโครงการ CCCL Film Grants ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา ติมอร์-เลสเต อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หรือเวียดนาม รวมถึงสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลที่อาจไม่มีสัญชาติ และเยาวชนในกลุ่มชายขอบต่างๆ และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 2. ผู้ที่กรอกใบสมัครจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์หรือผู้กำกับภาพยนตร์

 3. ไม่จำกัดอายุ

 4. ผู้สมัครควรมีผลงานผลิตสื่อวิดีโอหรือหนังสั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง

คุณสมบัติโปรเจกต์

 1. ข้อเสนอโปรเจกต์  (proposal) ต้องเป็นเพื่อการผลิตหนังสั้น ประเภทหรือแนวใดก็ได้ เช่น ฟิคชัน สารคดี หนังทดลอง หรือแอนิเมชัน

 2. หากข้อเสนอโปรเจกต์ได้รับทุนสนับสนุน ผลงานที่ผลิตจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 นาทีแต่ไม่เกิน 15 นาที

ค่าสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ตัวอย่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดูตัวอย่างประเด็นเพิ่มเติม

ภัยแล้ง, ไฟป่าและมลพิษทางอากาศ, การจัดการน้ำในชุมชน, ปัญหาทางการเกษตร, ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น, วิกฤตขาดแคลนอาหาร, ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ป่า, การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอันเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง, พลังงานทดแทน, Nature-based Solution, โรควิตกกังวลจากความเครียดที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ, และ การขับเคลื่อนประเด็นโดยเยาวชน ผู้หญิง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. Logline (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

 2. เรื่องย่อภาพยนตร์ (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร)

 3. ทรีตเมนต์ (Treatment) หรือรายละเอียดเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องโดยแบ่งเป็นฉาก

 4. Key Visual หรือ ภาพประกอบโปรเจกต์ภาพยนตร์ 1 ภาพที่สะท้อนรูปแบบและแนวทางของภาพยนตร์ สามารถเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดที่ผู้สมัครสร้างขึ้นเอง 

 5. Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้กำกับ ผู้สมัครจะต้องอธิบายว่าโครงการภาพยนตร์สั้นของผู้สมัครเกี่ยวข้องกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทำไมผู้สมัครถึงสนใจที่จะเล่าเรื่องนี้

 6. ประวัติผู้กำกับและ/หรือโปรดิวเซอร์

 7. ลิงก์ตัวอย่างผลงานหนังสั้นหรือสื่อสร้างสรรค์ที่เคยทำ

2) กรอกแบบฟอร์มที่ Google Forms

3) ผู้สมัครสามารถส่งโปรเจกต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น.

Grants_010.JPG

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันนี้ - 30 เมษายน 2567

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล

15 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการผลิตผลงาน

มิถุนายน - ตุลาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

3-30 เมษายน   เปิดรับสมัคร

15 พฤษภาคม   ประกาศผลการคัดเลือก

25 พฤษภาคม   ปฐมนิเทศออนไลน์

31 ตุลาคม   กำหนดส่งหนังสั้นเวอร์ชั่นสมบูรณ์

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมอัปเดตความคืบหน้าโครงการเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องเข้าร่วมอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เงื่อนไขโครงการ

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา

 2. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณามากกว่า 1 โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ทุนโครงการแก่ผู้สมัครเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

 3. ทุนสนับสนุนจะแบ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 รอบ โดย 70% ของทุนจะจ่ายให้ผู้ผลิตในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนหรือหลังจากที่บทภาพยนตร์หรือโครงเรื่องสารคดีร่างแรกเสร็จสมบูรณ์ ส่วนอีก 30% จะจ่ายให้ผู้ผลิตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนหรือหลังจากหนังสั้นร่างแรกเสร็จสมบูรณ์

 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผลิตภาพยนตร์และส่งให้เทศกาลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567

 5. ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 6. ผลงานภาพยนตร์สั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ โดยผู้ผลิตอนุญาตและยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้และเผยแพร่ผลงานดังกล่าวในกิจกรรมเพื่อการศึกษาของเทศกาลและพันธมิตรของเทศกาล รวมถึงแพลตฟอร์ม CCCL Library

 7. ผู้ผลิตจะต้องขึ้นโลโก้ CCCL ในผลงานภาพยนตร์

 8. เทศกาลจะให้คำปรึกษาและในบางกรณี ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ

 9. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมและการให้ทุนสนับสนุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Grants_012.jpeg
bottom of page