top of page

ขอหนังสั้นไปฉาย

CCCL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการสนับสนุนและการเผยแพร่ผลงานศิลปะและหนังสั้น จุดมุ่งหมายหลักของเทศกาลคือการสร้างบทสนทนาในกลุ่มเยาวชนและชุมชน เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อวิกฤตโลกรวน

สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มประชาชนอิสระที่ต้องการจัดฉายหนังสั้นจาก CCCL สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสั้นไปฉายในชุมชนหรือกิจกรรมต่าง ๆ

ดูรายชื่อหนังสั้นได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/library/all-films 

bottom of page