เปิดรับหนังสั้น 1 มิถุนายน 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับผลงานหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นประจำปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง)

 

หนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทยจะได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท โดยเทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary) นอกจากนี้เทศกาลยังมีรางวัลพิเศษซึ่งจะประกาศในงานประกาศผลรางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจยุวทูต รางวัลขวัญใจผู้ชม และ รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นที่ผลิตโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที เปิดรับผลงานวันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

สำหรับหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับหนังสั้นไทยและหนังสั้นจากต่างประเทศ

คุณสมบัติของหนังสั้น

 1. หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในแถบเอเชีย

 2. ไม่จำกัดประเภทหนังสั้น สามารถเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชัน หรืออื่น ๆ

 3. หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยหนังสั้นอาจพูดถึงประเด็นใด ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยแล้งและคลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม การอพยพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะขาดแคลนแหล่งอาหาร เป็นต้น

 4. จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที

 5. หนังสั้นที่ส่งอาจเป็นผลงานที่ผู้สมัครเคยผลิตไว้แล้วหรือเคยส่งเทศกาล (แต่ยังไม่เคยถูกคัดเลือกฉาย) สามารถส่งให้พิจารณาอีกได้

การแข่งขันประกวดหนังสั้นและรางวัล

สายประกวดหลัก (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนัง และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทสารคดี

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ

1. รางวัลขวัญใจยุวทูต จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลนี้ตัดสินโดยยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL

2. รางวัลขวัญใจผู้ชม จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลนี้ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมเทศกาล โดยผู้เข้าชมแต่ละคนจะมีสิทธิ์โหวตให้คะแนนหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ

3. รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลไม่ว่าจะได้รับคัดเลือกหรือไม่ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถแจ้งได้ที่ submissions@ccclfilmfestival.com

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 2. Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

 3. ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล

 4. CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล

 5. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาล หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานเทศกาล

 6. ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 7. หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 8. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า