top of page

เกี่ยวกับมูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลก

573A9436.jpg
TonKlaRakLok_Logo.webp

มูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลก (ทะเบียนเลขที่ กท 3332) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาแนวทางการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านศิลปะและสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนาคตที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคีอื่นๆในประเทศไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลก มีรายนามดังต่อไปนี้ 

  1. นายคริสโตเฟอร์ จอร์จ มอร์ (ประธานกรรมการ)

  2. ดร. บุษกร สุริยสาร (รองประธานกรรมการและเลขานุการ )

  3. ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (กรรมการ)

  4. นางสาวกุลธิดา สุขสวัสดิ์ (กรรมการและเหรัญญิก)

ที่ตั้งสำนักงาน

มูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลก 

398/2 ซอย ริมคลองไผ่สิงโต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อ

advisor[at]ccclfilmfestival.com

bottom of page