top of page

CCCL Panorama

CCCLP2023_Web.png

CCCL PANORAMA:

GULF OF THAILAND

พาโนรามา: อ่าวไทย

เวิร์กชอปการเล่าเรื่องวิกฤตโลกรวน

และเวทีนำเสนอโปรเจกต์ชิงทุนทำหนัง สำหรับคนทำหนังรุ่นใหม่

ผู้สนับสนุนหลัก

image.png

ร่วมสนับสนุนโดย

AFS-Logos-PNG.png
USCCinematicArts.png

สนับสนุนสถานที่

Suedostasien_EN_RGB-2.png
Aesomsilp_white.png

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและโครงการ American Film Showcase (AFS) เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่สนใจผลิตภาพยนตร์เข้าร่วมพัฒนาไอเดีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคนทำหนังชาวไทยและอเมริกัน และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายนนี้ ที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ CCCL Panorama: Gulf of Thailand มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอ่าวไทย และเสริมความรู้ความเข้าใจในมุมมองมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ ซึ่งในปี 2566 นี้ โครงการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในอ่าวไทยและพื้นที่ชายฝั่ง” ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาคการประมงและเกษตรกรรม และประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของและสัตว์ และนำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 

ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น กิจกรรมฉายภาพยนตร์พร้อมสนทนากับผู้กำกับภาพยนตร์ กิจกรรมลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล กิจกรรมสนทนาประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอ่าวไทย เวิร์กช็อปผลิตภาพยนตร์กับผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกัน และการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) ชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ 30,000 บาท

bottom of page