CCCL Panorama

1/7

CCCL Panorama เป็นเวิร์กชอปสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีโปรเจกต์หรือไอเดียภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอโปรเจกต์ต่อบุคลากรทางด้านภาพยนตร์ ตัวแทนประชาชน และนักวิชาการทางด้านสภาพอากาศ

ในปีแรกของโครงการ CCCL Panorama ประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงเป็นประเด็นหลักคือ "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง"