BEHIND THE WALL_Film Still_01.png

เบื้องหลังกำแพง

8 นาที • สารคดี • ภาษาไทย

โรสนี นูฟารีดา หรือ ‘ดะห์’ กวีสาวชาวมุสลิม ผู้เคยเขียนบทกวีรวมเล่มจนได้เข้าชิงและเป็น Shotlisted รางวัล S.E.A. Write ในปี 2016 กำลังหาแรงบันดาลใจเพื่อแต่งกวีเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและโครงสร้างแข็งกันคลื่นในสงขลา จังหวัดบ้านเกิดของเธอเอง ทว่าคอนกรีดต่าง ๆ ที่สร้างเพื่อป้องกันการกันเซาะ แต่กลับทำให้เกิดการกัดเซาะด้านข้างมากขึ้น ภาพยนตร์เรื่อง ‘เบื้องหลังกำแพง’ ร้อยเรียงบทสัมภาษณ์ของผู้คนสลับกับบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อนำเสนอสัจธรรมของธรรมชาติ

CCCL_WasteorWhat_bg.png

Waste.. or what?

การจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจำกัดขยะที่ไม่ถูกต้องเช่น การเผาที่ไม่ควบคุม การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การปล่อยควันพิษ จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

CCCL_ActsofHuman_bg.png

ACT OF HUMANS

เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและอธิบายถึงการกระทำที่ส่งผลต่อวิกฤตนี้

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2563