Mlabari_Landing.png

มลาบรี วิถีพงพนา

15 นาที • สารคดี • ภาษามลาบรีและภาษาไทย

“มลาบรี วิถีพงพนา” นำเสนอวิถีชีวิตและมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชาวเผ่ามลาบรีหรือเผ่าผีตองเหลือง ชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมักถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของปัญหาไฟป่าและสภาพอากาศที่เลวร้ายในภาคเหนือ ทั้งที่แท้จริงแล้วมลาบรีนั้นอยู่กับธรรมชาติอย่างสันติและเกื้อกูลกัน

CCCL_WasteorWhat_bg.png

Waste.. or what?

การจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจำกัดขยะที่ไม่ถูกต้องเช่น การเผาที่ไม่ควบคุม การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การปล่อยควันพิษ จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

CCCL_ActsofHuman_bg.png

ACT OF HUMANS

เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและอธิบายถึงการกระทำที่ส่งผลต่อวิกฤตนี้

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2563

CCCL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการสนับสนุนและการเผยแพร่ผลงานศิลปะและหนังสั้น จุดมุ่งหมายหลักของเทศกาลคือการสร้างบทสนทนาในกลุ่มเยาวชนและชุมชน เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อวิกฤตโลกรวน

สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มประชาชนอิสระที่ต้องการจัดฉายหนังสั้นจาก CCCL สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสั้นไปฉายในชุมชนหรือกิจกรรมต่าง ๆ