top of page

ร่วมรับฟังเรื่องเล่า "กลุ่มคนชาติพันธุ์"

ฟังเรื่องราวจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย และมุมมองความเชื่อมโยงรวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา สามารถรับชมได้ที่ CCCL Film Festival Facebook Page

Commentaires


bottom of page