"แก่นเรื่อง (Theme) ในการเขียนบทภาพยนตร์" โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ