top of page

ปรวิศา แทนรินทร์

Film Slate Marker

แอ้ม นักเรียนชั้นม.5 ผู้สนใจงานด้านการสื่อสารผ่านสื่อมีเดีย ได้ผลิตผลงานวิดีโอสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดหลายโครงการ เช่น ประกวดวิดีโอของดีบ้านฉัน หัวข้อ แมว OKMD และวิดีโอ Koi the - My Daily beats ช่วงที่แอ้มได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมและเห็นบรรยากาศในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่นั่น จึงเกิดแรงบันดาลใจและการตระหนักรู้ถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แอ้มจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยและสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านพื้นที่ของงานสร้างสรรค์ต่างๆ

bottom of page