top of page

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนประกาศวันจัดเทศกาลปี 2566 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

SAVE THE DATE!

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ประกาศวันจัดเทศกาล ปี 2566 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเทศกาลจะจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ


ตลอด 2 วันเต็ม ผู้เข้าร่วมเทศกาบจะได้รับชมภาพยนตร์และสนทนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ! รายละเอียดภาพยนตร์และเทศกาลจะประกาศอีกครั้งช่วงเดือนมกราคม 2566


เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนยังเปิดรับหนังสั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคมนี้ อ่านรายละเอียดและส่งหนังสั้นได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/submit

Comments


bottom of page