top of page

เอลนีโญสยาม (EL NINO AT SIAM)

Film Slate Marker

ประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นครัวของโลก ดินแดนเกษตรกรรม และวัฒนธรรม แม่ชีคาทอลิก หรือที่เรียกกันว่าซิสเตอร์ ต่างมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งการแพร่ธรรม สังคมสงเคราะห์ การรักษาผู้ป่วยที่ยากจน ยังต้องทำการเกษตรเพื่อหารายได้ไปบำรุงสถาบันการศึกษาของตน ไม่กี่ปีมานี้ โลกร้อนขึ้น สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลต่อปรากฎการณ์เอลนีโญ ไร่นาแห้งแล้ง ผลผลิตไม่ดี ส่งผลกระทบอย่างมากในปีนี้ ที่ภัยแล้งแผ่ขยายกว้างขึ้น รุนแรงมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ จึงเกิดคำถามว่า “เราจะสานสันติสู่ธรรมชาติ ช่วยกันลดการเกิด เอลนีโญ ได้อย่างไรบ้าง?” ความหวังของซิสเตอร์ ที่สามารถทำได้นั่นก็คือ “ปลูกฝังนักเรียนในแต่ละโรงเรียนของตนเอง ให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงภาวะโลกรวน” และผลผลิตจากการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนนั้น ไม่สูญเปล่า

ผู้กำกับ

วศิณ บุญมา

นักกีฬาฟันดาบสากล มีความหลงใหลในการทำคลิปวิดีโอตั้งแต่มาเป็นครูที่โรงเรียนมารีวิทยา อยากสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ หลังห้องให้มาทำวีดีโอ

bottom of page