top of page

เทศกาลหนังสั้น

ปิดรับหนังสั้น (แจ้งผลรอบแรกทางอีเมลช่วงเดือนธันวาคม)

573A9620.jpg

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน

 

ในปีนี้เทศกาลจะจัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

หนังสั้นที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท โดยเทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary) นอกจากนี้เทศกาลยังมีรางวัลพิเศษซึ่งจะประกาศในงานประกาศผลรางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจยุวทูต รางวัลขวัญใจผู้ชม และ รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นที่ผลิตโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที (สามารถส่งได้ทั้งแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) และแบบเดี่ยว)

เปิดรับผลงานวันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

สำหรับหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับหนังสั้นไทยและหนังสั้นจากต่างประเทศ

10.jpg

คุณสมบัติของหนังสั้น

 1. มีประเด็นนำเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อคนและชุมชน การรับมือต่อวิกฤติ นวัตกรรมในการปรับตัวหรือลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ) ประเด็นที่นำเสนออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะในบางพื้นที่ หรือเป็นประเด็นกว้างหรือลึก มีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ มีพลัง หรือท้าทาย กระตุ้นต่อมคิด

 2. ความยาวไม่เกิน 15 นาที

 3. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชั่น เป็นต้น

 4. ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563 หนังสั้นที่ไม่ใช่ภาษาไทยกลาง ต้องมีคำบรรยายภาษาไทยด้วย

 5. ผลงานที่เคยส่งเข้าเทศกาลแต่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกสามารถส่งให้ทางเทศกาลพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางเทศกาลแนะนำให้ผู้ผลิตปรับปรุงผลงานเพิ่มเติม

การแข่งขันประกวดหนังสั้นและรางวัล

สายประกวดหลัก (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนัง และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทสารคดี

2. ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี

รางวัลพิเศษ

1. รางวัลขวัญใจยุวทูต

รางวัลนี้ตัดสินโดยยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL

2. รางวัลขวัญใจผู้ชม

รางวัลนี้ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมเทศกาล โดยผู้เข้าชมแต่ละคนจะมีสิทธิ์โหวตให้คะแนนหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ

3. รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี

รวมเงินรางวัลมูลค่า 240,000 บาท

573A0035.jpg
SAN-TI-01.jpg

กระบวนการคัดเลือก

 1. หนังสั้นที่ส่งเข้าเทศกาลทุกเรื่อง จะถูกคัดเลือกรอบแรกโดยทีมงานของ CCCL โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์ รูปแบบการนำเสนอทางภาพและเสียง และความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกฉายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 2. หลังจากนั้น หนังสั้นที่ถูกคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินอันได้แก่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ คนทำหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัดสินรางวัลในสายประกวดหลัก สำหรับรางวัลพิเศษ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการต่างกลุ่มตามประเภทรางวัล โดยรางวัลทั้งหมดจะประกาศในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 3

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 2. Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

 3. ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล

 4. CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล

 5. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาล หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานเทศกาล

 6. ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 7. หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 8. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

bottom of page