top of page

ตารางฉาย

10:00 น.

11:00 น.

12:00 น.

13:00 น.

14:00 น.

15:00 น.

16:00 น.

17:00 น.

18:00 น.

HEAR-03.png

12:00 น. | โปรแกรมหนังสั้น 1 (97 นาที)

VR-THE-WORLD-01.png

14:20 น. | โปรแกรมหนังสั้น 2 (92 นาที)

SOUND-OF-THE-FIELD-01.png

16:40 น. | โปรแกรมหนังสั้น 3 (89 นาที)

print 24x32.jpg

10.30 น. | นิทรรศการศิลปะเยาวชน

19:00 น.

20:00 น.

21:00 น.

Blurry Lights

20:00 น. | งานประกาศรางวัลหนังสั้น

Colorful Lights _edited.jpg

19:00 น. | Reception

22:00 น.

กรุณามารับบัตรเข้าเทศกาลโดยการแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ใช้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 3 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพอย่างน้อย 10 นาทีก่อนรอบฉาย สำหรับการเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของยุวทูต CCCL คุณสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวันโดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง

bottom of page