top of page

รู้และเข้าใจสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก

สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ การสะสมของ ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ในชั้นบรรยากาศของโลก ลองมาดูว่า อะไรทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก Greenhouse gas (GHG) และมันมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตบนโลก


Comentarios


bottom of page