top of page

Mentorship Program

โครงการ Mentorship Program เปิดโอกาสให้ผู้สมัครโครงการทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำภาพยนตร์มาก่อนได้ร่วมพัฒนาบทและรับคำแนะนำจากคนทำหนังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยคนทำหนังหรือพี่เลี้ยง (mentor) จะเข้าร่วมประชุมกับผู้สมัครอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำและเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนบทไปจนถึงการผลิตภาพยนตร์หลังการถ่ายทำ ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน จนถึง เดือนกันยายน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโครงการทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/grants

bottom of page