top of page

กิ่งฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (เบสท์)

Khingchat Chatkul Na Ayutthaya

Film Slate Marker

ชื่อเบสท์ กิ่งฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยาค่ะ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม มีความสนใจในงานศิลปะ การผลิตสื่อ ภาพยนตร์ และอนิเมชั่นค่ะ ประสบการณ์ในการผลิตสื่อต่างๆ และงานศิลปะ ถึงยังมีไม่มากนักแต่ก็เคยได้รางวัลมาบ้างค่ะ ตอนนี้ก็พยายามหาประสบการณ์หลายๆด้านเพื่อพัฒนาตัวเองและผลงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่ค่ะ

My name is Khingchat and I am studying at Saraburi Wittayakhom school. I’m interested in art, media, film and animation. My experience in creating media and artworks might not be extensive but I won some awards in the past. I’m currently looking for more opportunities to gain experience and develop my skills and work.

ผลงาน

bottom of page