เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง (FISHING VESSELS ON THE SHORE)

Film Slate Marker

ชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระที่พยายามรักษาวิถีชีวิตการทำประมงในรูปแบบเดิม แม้พวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยตรง

The Panare fishermen in Pattani, a province in Thailand’s deep south, strive to maintain their traditional way of life amidst the changing climate. The name of this Muslim fishing community “Panare” has an origin in two Pattani Malayui words: “pa-ta” (beach) and “ta-re” (fishing net). The film will explore how the lives of the Panare people have been affected by and are meeting the climate challenges.
A documentary tells a story of a small restaurant in Chiang Mai that strives to foster sustainable food through using plant-based products and green ingredients, while also contending with difficulties from the Covid pandemic.

ผู้กำกับ

ณภัทร เวชชศาสตร์

Napat Wesshasartar

ณภัทร เวชชศาสตร์ เป็นช่างภาพ และนักผลิตภาพยนตร์สารคดีอิสระ เขามีผลงานปรากฎในสื่อไทยและต่างประเทศ อย่างเช่น National Geographic Thailand, BBC Thai News และ สื่อโทรทัศน์ประเทศนอร์เวย์ ความสนใจของเขาคือ การทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเมือง และปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ ปัจจุบันณภัทร ยังเป็นนักวิจัยปริญญาโทในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

Napat Wesshasartar is an independent photographer and documentary filmmaker. His works has appeared in Thai and international media such as National Geographic Thailand, BBC Thai News and Norway Television. Naphat is currently a postgraduate researcher in the field of social sciences and the environment at Mahidol University.